วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

สรุปผลการปฏิบัติงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สัปดาห์ที่ 6

สัปดาห์ที่ 6: (ระหว่างวันที่ 19 - 23 พฤศจิกายน 2555)
 สถานที่ฝึกงาน: บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกบ้านแขก
 เริ่มปฏิบัติงาน: 08:30 -16:30

งานที่ปฏิบัติ

1. ยืนต้อนรับและบริการลูกค้าด้านหน้าธนาคาร ก็จะค่อยช่วยเขียนสลิปให้ลูกค้าที่ไม่สามารถเขียนใบสลิปหรือทำธุรกรรมต่าง ๆ ได้ เช่น ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการ และแนะให้ลูกค้ารู้จักกับตู้ KTB Intelligence Queue เป็นตู้ที่สามารถทำการฝาก ถอน โอนเงิน รวมทั้งชำระสินค้า และค่าบริการโดยไม่ต้องเขียนใบสลิป

2. ค้นหาข้อมูลของลูกค้าใน Web CSR ของธนาคาร เพื่อนำมาคีย์ลงในโปรแกรม Microsoft Excel จำนวน 50 รายชื่อ

3. ทำป้ายประกาศการเปิดบัญชี Net Bank

4. ตรวจสอบข้อมูล NCB Online เป็นการตรวจสอบรายการหนี้สินหรือการกู้เงินต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติในการขอกู้สินเชื่อต่าง ๆ


5. ตี Book คือการปั้มตราสัญลักษณ์ของธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกบ้านแขก ในสมุดคู่ฝากเงินออมทรัพย์ จำนวนทั้งหมด 1,000 เล่ม

6. เรียงการ์ดลายเซ็นต์ของลูกค้าที่มาทำการเปิดบัญชี รวมทั้งอาทิตย์จำนวน 60 ใบ

7. คีย์รายงานแสดงสถานะการถอดเงินตู้ ATM จำนวน 45 ตู้


ปัญหาที่พบ

1. การยืนต้อนรับบางครั้งก็พบลูกค้าที่ใช้อารมณ์ไม่สามารถรอคิวได้นาน ๆ ก็จะมาถามและไม่พอใจแล้วก็บ่น

2. การตรวจสอบข้อมูล NCB Online ในบางครั้งส่งข้อมูลเอกสารของลูกค้าผิดคน


การแก้ปัญหา

1. ในการแก้ปัญหาก็ต้องอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจว่าการทำงานของธนาคารทำงานเป็นระบบต้องรอคิว และในแต่ละวันลูกค้าเยอะมาก ไม่ว่าลูกค้าจะว่าหรือบ่นอย่างไรก็ต้องยิ้มและรับฟังไว้

2. บอกพี่ให้รับทราบว่าเราส่งเอกสารผิด และถามวิธีแก้ปัญหาว่าต้องทำอย่างไร การส่งเอกสารผิดสามารถส่งใหม่ได้เนื่องจากการส่งสามารถส่งได้หลายครั้งต่อ 1 คน ต้องมีความรอบคอบและตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าให้ดีก่อนว่ารายละเอียดตรงกันหรือไมแล้วจึงจะส่งได้


ประโยชน์ที่ได้รับ

1. ได้เข้าใจถึงการทำงานในการบริการต้อนรับลูกค้าหรือพบปะผู้คนมาก ๆ ลูกค้าในแต่ละคนจะแตกต่างกัน ต้องใช้ความอดทนและการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้

2. ในการทำการไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามเราต้องมีสติและความรอบคอบในการทำงานทุกครั้งเพื่อความไม่ประมาท

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

สรุปผลการปฏิบัติงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สัปดาห์ที่ 5

สัปดาห์ที่ 5: (ระหว่างวันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555)
สถานที่ฝึกงาน: บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกบ้านแขก
เริ่มปฏิบัติงาน: 08:30 -16:30

งานที่ปฏิบัติ
1. ยืนต้อนรับและบริการลูกค้าด้านหน้าธนาคาร
2. พิมพ์ดีดรายชื่อลูกค้าในหนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลเครดิต จำนวน 17 แผ่น
3. สแกนหนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลเครดิต จำนวน 17 แผ่น

4. ตรวจสอบข้อมูล NCB Online จำนวน 17 รายการ
5. เรียงการ์ดลายเซ็นใส่กล่อง จำนวน 30 ใบ
6. ทำป้ายชื่อใบปะกล่องเอกสารห้องวิมังสาใน Microsoft Excel จำนวน 44 แผ่น 
7. คีย์ข้อมูลจำนวนคงเหลือของพัสดุในห้องวิมังสา จำนวน 65 รายการ และคีย์ข้อมูลวัน เดือน ปี หน้ากล่องเอกสาร ตั้งแต่ พ.ศ. 2547-2553 จำนวน 7 ปี

8. ปั้มตราสาขาสี่แยกบ้านแขกในใบฝาก ถอน และโอนเงิน จำนวน 500 ใบ
9. ตีตราธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกบ้านแขกในสมุดคู่ฝาก จำนวน 600 เล่ม
10. ปริ้นใบโปรชั่ว จำนวน 100 แผ่น
11. ถ่ายเอกสาร รวมทั้งอาทิตย์จำนวน 25 แผ่น
12. วาดแผนผังห้องฉันทะในโปรแกรม Adobe Illustrator 

ปัญหาที่พบ
1. ไม่ทราบว่าการตีบุ๊คทำอย่างไร

การแก้ปัญหา
1. สอบถามพี่ที่มอบหมายให้ทำว่าทำอย่างไรบ้าง

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ได้ความรู้ในการตรวจสอบข้อมูลในระบบของธนาคารเพื่อการประกอบพิจารณาการอนุมัติสินเชื่อในการกู้ยืม ในระบบนี้เรียกว่าการตรวจบูโร Credit Bureau 
2. ได้ใช้วิชาที่เรียนมาในการทำงานถึงจะไม่มากแต่ก็สามารถนำความรู้มาใช้กับงานที่ทำได้

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

สรุปผลการปฏิบัติงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สัปดาห์ที่ 4

สัปดาห์ที่ 4: (ระหว่างวันที่ 5 -9 พฤศจิกายน 2555)
สถานที่ฝึกงาน: บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกบ้านแขก
เริ่มปฏิบัติงาน: 08:30 -16:30

งานที่ปฏิบัติ
1. ตรวจเอกสารที่ยังไม่ได้ลงนามในแบบฟอร์มการจ่ายเงินกู้ หรือสินเชื่อเงินกู้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสี่แยกบ้านแขก จำนวน 55 ชุด
2. เช็คจำนวนพัสดุคงคลัง จำนวน 61 รายการ
3. พิมพ์ใบปะกล่องเอกสาร จำนวน 6 รายการ
4. ปริ้นใบปะกล่องเอกสาร จำนวน 57 แผ่น
5. เรียงการ์ดลายเซ็นเข้ากล่อง จำนวน 100 ใบ
6. จัดแฟ้มเอกสารสินเชื่อเงินกู้ จำนวน 51 แฟ้ม
7. พิมพ์ดีดรายชื่อในหนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลเครดิต จำนวน 5 แผ่น
8. ตรวจสอบข้อมูลเครดิต NCB Online จำนวน 5 รายการ


9. รายการเรียกดูข้อมูล จำนวน 5 รายการ

10. สแกนหนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลเครดิต จำนวน 5 รายการ

11. จดรายชื่อหน้ากล่องเอกสาร ห้องวิมังสา จำนวน 162 กล่อง
12. คีย์ข้อมูลรายการพัสดุคงเหลือ ลงใน Microsoft Excel จำนวน 61 รายการ
13. พิมพ์ใบปะกล่องเอกสารใน Microsoft Word จำนวน 6 รายการ
14. แปะใบปะกล่องเอกสาร ห้องวิมังสา จำนวน 40 กล่อง

ปัญหาที่พบ
1. สับสนในการจัดเรียงเอกสารสินเชื่อเข้าแฟ้มว่าเอกสารประเภทใดอยู่แฟ้มใดบ้าง
2. การเช็คจำนวนพัสดุในห้องวิมังสาก็จะไม่ทราบว่าต้องนับพัสดุและจดแบบใด
3. ในการจัดเอกสารสินเชื่อเข้าแฟ้ม บางครั้งเอกสารไม่ครบ และบางชุดยังไม่ได้ลงนามจึงไม่สามารถจัดเก็บเข้าแฟ้มได้

การแก้ปัญหา
1. ก็จะสอบถามผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสินเชื่อว่าต้องจัดเรียงเอกสารแบบใด และให้พี่เขาทำให้ดูเป็นตัวอย่างเพื่อความถูกต้องและไม่ผิดพลาด
2. ให้พี่ที่มอบหมายงานอธิบายถึงรายละเอียดว่าต้องการให้จดแบบใด
3. ต้องตรวจเอกสารก่อนว่ามีเอกสารชุดไหนที่ยังไม่ได้ลงนามก็จะแยกออกมาเพื่อนำไปให้ผู้ที่ยังไม่ได้ลงนามเซ็นชื่อก่อนจึงจะนำเอกสารมาเข้าแฟ้มได้

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. รู้เรื่องเกี่ยวกับสินเชื่อต่าง ๆ ว่าในการทำสัญญาในแต่ละครั้งต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง 
2. ทำให้เป็นคนที่มีความระเอียดรอบคอบมากขึ้นในการตรวจเอกสารสินเชื่อ 
3. ในการทำเอกสารสำคัญต้องมีการสำเนาเอกสารเก็บไว้ทุกครั้ง เพื่อความไม่ประมาณในการเก็บเอกสาร

วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

สรุปผลการปฏิบัติงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สัปดาห์ที่ 3

สัปดาห์ที่ 3: (ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2555)
สถานที่ฝึกงาน: บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกบ้านแขก
เริ่มปฏิบัติงาน: 08:30 -16:30

งานที่ปฏิบัติ
1. คีย์รายงานแสดงสถานะถอดเงินตู้ ATM จำนวน 35 ตู้
2. เรียงการ์ดลายเซ็นออมทรัพย์ กระแสรายวันใส่กล่อง ทั้งอาทิตย์ จำนวน 80 ใบ
3. สแกนหนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลเครดิต จำนวน 15 ใบ

4. ตรวจสอบข้อมูลเครดิต NCB Online จำนวน 17 รายการ


5. รายการเรียกดูข้อมูลลูกค้า จำนวน 17 รายการ

6. พิมพ์ดีดรายชื่อลูกค้าลงในหนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลเครดิต จำนวน 10 แผ่น
7. ตรวจเอกสารผู้ที่ยังไม่ได้ลงนามใบแบบฟอร์มการจ่ายเงินกู้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสี่แยกบ้านแขก จำนวน 86 ชุด
8. ถ่ายเอกสาร รวมทั้งอาทิตย์ จำนวน 48 แผ่น
9. ยืนต้อนรับและบริการลูกค้าด้านหน้าธนาคาร

ปัญหาที่พบ
1. การคีย์รายงานแสดงสถานะถอดเงินตู้ ATM บางครั้งต้องคิดจำนวนเงินเองซึ่งทำให้ยอดเงินไม่ตรงกับยอดจริง
2. รายการเรียกดูข้อมูลในการส่งเอกสารที่สแกนจะสับสนในรหัสของลูกค้าจึงทำให้รายชื่อลูกค้าสลับกัน
3. การถ่ายเอกสารในบางครั้งเครื่องถ่ายเกินมีปัญหาถ่ายไม่ได้

การแก้ปัญหา
1. ต้องมีความรอบคอบในการคิดจำนวนเงินและต้องตรวจทานหลาย ๆ รอบเพื่อไม่ให้เกินข้อผิดพลาด
2. ต้องตรวจทานให้แน่ใจว่ารายการที่จะส่งนั้นถูกต้องแน่นอนแล้ว และก็ให้พี่ที่มอบหมายงานให้ทำตรวจทานอีกรอบหนึ่งเพื่อความไม่ถูกต้อง
3. ตามพี่ที่สามารถแก้ไขและรู้เรื่องเกี่ยวเครื่องถ่ายเอกสารได้ให้มาทำแก้ไขให้

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. รู้เรื่องเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อมูลเครดิต NCB Online ในระบบของธนาคารว่าเป็นการตรวจสอบหนี้สินของลูกค้าแต่ละรายว่ามีหนี้เท่าไร มีการชำระหนี้แล้วหรือยัง และชำระหนี้ตรงตามยะระเวลาที่กำหนดไหม
2. ได้รู้เกี่ยวกับเอกสารการกู้หรือว่าสินเชื่อต่าง ๆ ของธนาคารว่ามีกี่ประเภทอะไรบ้าง และรูปแบบเอกสารเป็นอย่างไร
3. ในการทำงานเกี่ยวกับเอกสารของธนาคารต้องมีลายเซ็นและตราประทับของธนาคารกำกับไว้ทุกฉบับเพื่อแสดงว่าใครเป็นคนทำเอกสาร